Foto: logo del progrma LIFE

S'inicia el projecte Life Tritó Montseny

01/09/2016 09:36 h.

La Comissió Europea aprova el projecte Life Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757) dins la convocatòria 2015 del Programa LIFE

El Programa LIFE (l’Instrument Financier pour L’Environnment) és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient, i inclou entre les accions objecte de finançament aquelles destinades a la conservació de la natura.

El Life Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757), és un projecte de conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l'hábitat, de la seva població i educació ambiental

Sota aquest títol de projecte, es persegueix la minimització d'unes amenaces concretes que afecten a una espècie endémica i a promoure el benefici global sobre la biodiversitat d' un hàbitat en estat desfavorable de conservació.

El projecte Life Tritó Montseny proposa posar en pràctica, avaluar i difondre una sèrie d'accions que tenen com a objectiu comú millorar l'estat de la conservació de la biodiversitat de l'ecosistema aquàtic mediterrani, mitjançant l' aplicació de bones pràctiques d'ús i extracció de recursos naturals.

El projecte també recolza el desenvolupament, aplicació i gestió de la Xarxa Natura 2000, ja que s'executarà en l'àmbit del LIC Montseny (cod.ES5110001) i permetrà millorar la gestió del patrimoni natural i, especialment, de dos recursos naturals básics com son l'aigua i el bosc de ribera.Foto: Arxiu XPN

Primeres passes del projecte

03/10/2016 09:40 h.

El projecte Life Tritó Montseny es va iniciar durant el darrer trimestre del 2016 amb la signatura del Sr. Jesús Calderer, diputat adjunt d'Espais Naturals.

Les primeres passes del projecte Life Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757) van tenir lloc durant el darrer trimestre del 2016 amb la signatura de l'acord de subvenció per part del Sr. Jesús Calderer, diputat adjunt d'Espais Naturals i la primera reunió de socis.

A la primera reunió de socis, celebrada a la seu de Diputació de Barcelona (soci coordinador del projecte), van assistir-hi representants de tots els socis beneficiaris del projecte: Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya i Zoo de Barcelona.Foto: Arxiu XPN

IX Trobada d'Estudiosos del Montseny

01/11/2016 09:42 h.

La primera presentació del projecte Life Tritó Montseny es va fer el marc de la IX Trobada d'Estudiosos del Montseny (La Garriga, 17 i 18 de novembre de 2016).

La IX Trobada d'Estudiosos del Montseny va tenir lloc al Teatre de la Garriga - El Patronat, els dies 17 i 18 de novembre de 2016. Igual que les vuit edicions anteriors, va ser una gran oportunitat per incrementar la informació com a suport a la gestió, intercanviar experiències, incrementar el coneixement i, sobretot, sumar sinèrgies en favor de la conservació del patrimoni natural i cultural del Montseny.

El projecte Life Tritó Montseny té per objectiu millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera.

El projecte va obrir les jornades amb una presentació on hi van participar, entre d'altres: el Sr. Jesús Calderer, diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, el Sr. Lluís Costabella, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, el Sr. Ferran Miralles, dierctor general de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Albert Benzekry, quart tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de La Garriga, el Sr. Gabriel Esquius, conseller delegat de Forestal Catalana, SA, i el Sr. Josep Maria Alonso, Cap d’investigació i conservació del Zoo, en substitució de la Sra. Carme Lanuza, directora de Zoo de Barcelona.

També van intervenir el Sr. Daniel Guinart, i la Sra. Joana Barber que van explicar els objectius del projecte Life tritó Montseny, i la gestió per la conservació, basada en la recerca i el seguiment, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.Power Point MJ Aramburu

Visita de la monitora externa de NEEMO

30/01/2017 09:38 h.

El projecte Life Tritó Montseny rep la primera visita de la monitora externa de l'agència NEEMO, que va fer una valoració dels primers mesos de gestió. 

La monitora assignada per la Comissió Europea per al projecte Life Tritó Montseny es va reunir amb els socis del projecte (Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana SA i el Zoo de Barcelona), a la seu de Diputació de Barcelona.

En aquesta primera jornada es van presentar els primers mesos de gestió del projecte i es van comentar els aspectes més rellevants. La monitora externa va fer una primera revisió dels costos incorreguts per soci, i del pressupost previst per al període 2016-2020. A la tarda, es van visitar les instal·lacions del Zoo de Barcelona i la caseta que es construirà per ampliar el centre de cria del trió del Montseny. 

Durant la segona jornada de treball, la monitora externa va voler conèixer les accions les accions previstes del projecte, per la qual cosa es va fer una visita al Montseny, de la mà del coordinador tècnic del projecte de Diputació de Barcelona. Entre d'altres, es van visitar alguns dels espais on hi haurà accions de conservació destinades a la connectivitat ecològica en les infraestructures,o a remodelacions de sistemes d'aigua, i les principals actuacions que tindran lloc al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RBM).

 Foto: logo life tritó montseny

Imatge gràfica del tritó del Montseny

07/02/2017 12:33 h.

S'aprova la nova imatge gràfica del Life Tritó Montseny. El resultat és un logotip atractiu i amb una gran potència comunicativa.

Dins les accions de comunicació i difusió del projecte, la nova imatge gràfica ve representada per un logo que utilitza tres colors en representació dels elements fonamentals que caracteritzen el projecte:

El color blau: simbolitza el medi aquàtic, indispensable per a la vida del tritó. L’aigua és un valor i recurs que singularitza el Parc i Reserva de la Biosfera del Montseny dins el context mediterrani.

El color marró: és el color propi del tritó, i alhora simbolitza el medi terrestre.

El color verd: símbol del caràcter forestal i de la gran diversitat de boscos presents al Montseny. Un bon estat de conservació dels boscos, especialment els de ribera, són bàsics alhora per a la conservació del tritó.

La imatge gràfica es completa amb el títol del projecte: “Life Tritó Montseny”, i amb la imatge del tritó del Montseny (Calotriton Arnoldi). El resultat és un logotip visualment atractiu i amb una gran potència comunicativa i sintetitzadora dels conceptes essencials en els que es basa el projecte.

En compliment del calendari previst, la imatge gràfica es va començar ha utilitzar durant el primer trimestre de 2017 i actua com a marca per identificador del projecte en tots els suports, elements i materials.