LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

La Subdirecció General de biodiversitat dins de la Direcció General de Polítiques Ambientals, forma part del Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, govern de la comunitat autònoma de Catalunya.  Aquesta direcció general té entre les seves funcions la d’exercir d'autoritat ambiental de la Xarxa Natura 2000, com en relació amb la biodiversitat, la gestió i la conservació ex situ i in situ de les espècies protegides de la flora i fauna, així com la planificació i gestió dels espais naturals protegits. En aquest projecte participarà el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, que compta amb una àmplia experiència en projectes europeus per a la conservació d'espècies amenaçades (amfibis, bivalves d'aigua dolça, gall fer, ós bru, gavina corsa, peixos, etc.) ja sigui actuant com a beneficiaris, socis o cofinançadors.

Font: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/

 

 

Forestal Catalana SA és una empresa pública establerta per acord del govern de la Generalitat de Catalunya els dies 19 i 22 de desembre de 1987 com una societat de Societat Anònima. El seu abast és tota la comunitat autònoma de Catalunya. Segons els seus estatuts, els seus objectius són, entre d'altres, la prestació de serveis, l’assistència tècnica, la conservació de la flora i la fauna i la gestió del medi natural. Té la capacitat per dur a terme qualsevol acció relacionada amb el cicle de l'aigua, la protecció, l'administració i la gestió de boscos i espais naturals protegits. Entre d'altres, Forestal Catalana SA té experiència en la producció i venda de plantes i llavors per a la reforestació i restauració del medi ambient. Forestal Catalana SA pot planificar, executar, emmagatzemar, utilitzar i restaurar els edificis i les infraestructures en espais naturals, fer treballs forestals i de reforestació i lluita contra l'erosió. El nombre d’obres realitzades anualment és d’uns dos-cents projectes.

En l'àrea de la gestió ambiental, Forestal Catalana SA és responsable de la gestió dels centres de fauna de Torreferrusa i del Pont de Suert, on es realitzen tasques de cria en captivitat i recuperació d'espècies amenaçades i en perill d’extinció. En els darrers anys s’ha dut a terme un programa pilot de cria en captivitat del tritó del Montseny, que ha servit per establir els protocols necessaris i garantir la viabilitat d'un projecte a gran escala. Actualment Forestal Catalana SA disposa de personal preparat tècnicament per la realització d'aquest treball, així com el compromís de continuïtat expressat per la Generalitat de Catalunya, titular dels centres de fauna.

Foto: Arxiu XPN.

 

Foto: Daniel Guinart.