Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Iñaki Relanzón

El projecte es prorroga

08/02/2021 18:27 h.

Es concedeixen dos anys de pròrroga al projecte per tal d’assolir els objectius previstos

El Life Tritó Montseny va iniciar-se a finals del 2016 i s’havia de finalitzar el 31 de desembre del 2020. La Diputació de Barcelona -administració que el lidera- juntament amb la resta de socis i amb el consentiment de la Unió Europea ha valorat la necessitat de prorrogar-lo fins al 31 de desembre del 2022.

Fins a dia d’avui s’han realitzat moltes actuacions amb l’objectiu de millorar l’hàbitat del tritó del Montseny i assegurar-ne la seva conservació: elaboració de passos elevats per garantir la continuïtat natural dels torrents, millora de la qualitat dels torrents i el seu cabal, i eliminació d’espècies no autòctones per tal de promoure un bosc de ribera, entre d’altres.

Tot i la feina realitzada durant aquests quatre anys des de l’inici del Life Tritó Montseny, s’ha considerat necessari disposar de més temps per poder obtenir més resultats i finalitzar els objectius marcats per al total de les 49 accions previstes.

La complexitat en l’execució d’obres, els convenis de seguiment i la gestió administrativa han requerit més temps del previst i, per tant, dos anys més de projecte aportaran un marge idoni per poder acabar-lo amb garanties. El manteniment de l’habitat del tritó seguirà essent un eix de treball primordial pel Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny un cop finalitzats els dos anys de pròrroga.

L’última visita de seguiment del projecte per part d’una delegació de la Unió Europea va tenir lloc els dies 18 i 19 de setembre del 2019. Aquesta visita va ser realitzada per Simona Bacchereti, assessora de l’Agència Executiva de la Petita i Mitjana Empresa (EASME) i Audrey Thenard, monitora de l’equip extern (NEEMO). Ambdues van poder conèixer el desenvolupament de les diferents accions realitzades, així com debatre amb els coordinadors del projecte els plans a desenvolupar fins al seu acabament.

Com a conseqüència de la valoració de les representants d’EASME i NEEMO, els coordinadors del Life Tritó Montseny van considerar oportú demanar la pròrroga del projecte. Per sol·licitar-la, es va presentar un informe de requeriment en el qual es van descriure i justificar quines eren les accions concretes del projecte que no s’havien pogut finalitzar. Del total de les 49 accions, es va sol·licitar la pròrroga de 25 accions, 9 d’aquestes degut a un retard en la seva execució i les altres 16 com a conseqüència de l’estreta vinculació amb les 9 anteriors.

L’objectiu d’aquesta pròrroga és assolir els objectius establerts prèviament a la concessió del projecte i, a la vegada, consolidar l’aplicació de bones pràctiques de conservació en l’àmbit de l’espai xarxa Natura del Montseny. Els estudis i les accions realitzades en el marc d’aquest projecte que compta amb finançament europeu posen de manifest que el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) es manté en perill crític d’extinció, malgrat la seva població es manté estable, especialment per efecte de la hidrologia de la zona i del canvi climàtic.

La resposta de la Unió Europea ha estat favorable a la petició de pròrroga i, per tant, la nova data de finalització del projecte Life Tritó Montseny és el 31 de desembre del 2022.

Un cop finalitzat aquest període de pròrroga i en l’àmbit de l’After LIFE, la Diputació de Barcelona es compromet a continuar amb les accions promogudes pel Life Tritó Montseny en benefici de la conservació d’aquest amfibi endèmic i el seu hàbitat de ribera, especialment en la finca pública en la qual té més capacitat de protecció i intervenció.

Tritó del Montseny. Foto: Iñaki Relanzón

CookiesEU