Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Resultats

Resultats esperats

 

Malgrat que el projecte Life Tritó Montseny s’executarà en una conca hidrogràfica molt específica per salvaguardar una espècie endèmica concreta, les accions plantejades van dirigides a solucionar una problemàtica global i possiblement amb greus conseqüències, que se està donat en tot l’ecosistema mediterrani, com és l’explotació dels aqüífers, la degradació dels ambients de ribera i la pèrdua de biodiversitat. Per aquest motiu, l’execució, seguiment i avaluació de les accions proposades en el Life Tritó Montseny tenen un vocació demostrativa, dirigida a altres llocs mediterranis amb problemàtiques similars.

Els principals resultats esperats del LifeTritó Montseny són:

Objectiu 1: Consolidar el bon funcionament dels centres de cria: que disposin del 90% de la variabilitat genètica de la població natural, que s'hagin descartat les anomalies espermàtiques esquelètiques i es quadripliqui la producció de larves. Duplicar el nombre de torrents amb presència de tritó del Montseny, creant 6 noves poblacions. Consolidar la subsistència de les poblacions silvestres actuals.

Objectiu 2: Millorar o eliminar el 90% de les captacions d'aigua superficial dels torrents amb tritó del Montseny, reduint l'actual extracció d'aigua i per tant augmentant el seu cabal ecològic. Millorar la depuració d'aigües residuals en el 75% de les cases i instal·lació de sistemes de captació i reutilització d'aigües pluvials i grises en el 50% de les cases de l'àmbit geogràfic del tritó del Montseny.

Objectiu 3: Ampliar la connectivitat fluvial al 90% de les interseccions de les carreteres i pistes amb els torrents de tritó del Montseny. Augmentar en el 50% la superfície de bosc de ribera autòcton i incrementar la seva qualitat biològica.

Objectiu 4: Redactar i aprovar el pla de conservació i el seu programa d'acció. Finalitzar tots els tràmits legals i burocràtics per reconèixer legalment l'espècie en l'àmbit estatal i europeu.

Objectiu 5: Conèixer anualment l'estat de conservació de les poblacions del tritó del Montseny i de les seves amenaces. Ampliar el coneixement sobre la seva biologia i requeriments ecològics. Consolidar estacions de seguiment ecològic (LTER), amb una metodologia robusta i obtenció d'indicadors periòdics. Tenir el 100% de les dades i informes de l'Life a sistema d'informació del PN-RB Montseny i transferits al GBIF.

Objectiu 6: Com a mínim, presentar 4 articles en revistes d'impacte, participar en 4 congressos internacionals, publicar 10 publicacions o articles de divulgació, tenir 50.000 visites a la web, fer 15 conferències o presentacions, editar i distribuir 20.000 fullets del Life Tritó Montseny . Editar el decàleg de bones pràctiques i el compromís d'un mínim de 10 professionals de l'àmbit del Montseny d'aplicar-les. Presentar el Life Tritó Montseny en el 90% dels municipis del PN-RB Montseny. Tenir la participació activa en els programes educatius, d'un mínim de 12 escoles o instituts. Contestar al 90% de les demandes d'informació o documentació. Tenir les actes i enquestes de satisfacció de les jornades de debat i formació.

Foto: Daniel Guinart.

CookiesEU