Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Arxiu XPN

Més networking!

23/10/2019 12:50 h.

Ens visiten les persones que coordinen els projectes Life Wet Fly Amphibia i Life GoProFor 

El mes d’agost de 2019 es va realitzar el primer viatge a Itàlia, per compartir experiències amb els projectes Life Wet Fly Amphibia i Life GoProFor.

El segon contacte amb els coordinadors d’aquests projectes va ser el mes d’octubre de 2019, quan van venir a visitar el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (inclòs a la Xarxa Natura 2.000) i les actuacions realitzades en el marc del projecte Life Tritó Montseny.

 

Dilluns 21 d’octubre

Durant el matí, a Masia Mariona (oficina del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny) es va celebrar la reunió de presentació dels projectes Life Wet Fly Amphibia i Life GoProFor.

Hi van assistir 14 persones, entre elles els responsables dels projectes Life Wet Fly Amphibia, Life GoProFor i Life Tritó Montseny i personal del Parc (treballadors de la colla de manteniment, guardes forestals i tècnics). La majoria d’assistents estan implicats en tasques de gestió d’espais oberts de pastures, recuperació d’abeuradors pel ramat, creació de basses d’aigua per la fauna silvestre, bones pràctiques de gestió en ambients forestals i gestió de conflictes entre fauna i ramaderia.  

Els coordinadors dels projectes Life Wet Fly Amphibia i Life GoProFor van explicar les seves experiències i problemàtiques en els projectes que estan liderant. Es van debatre similituds amb el projecte Life Tritó Montseny i possibles línies de treball conjunt amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències.

Un cop finalitzada la reunió de Masia Mariona, es va realitzar la visita de camp per mostrar als visitants les diverses actuacions realitzades al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny en el marc del projecte Life Tritó Montseny.

Primerament, es va visitar una finca del Parc on hi ha una captació d'aigua del torrent. En el marc del projecte Life, s'ha pogut instal·lar una nova arqueta que assegura el cabal ecològic del torrent i permet incrementar la qualitat del medi aquàtic, en especial en els mesos més secs. D’aquesta manera es garanteix, durant tot l’any, el cabal ecològic establert per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

 

Nova captació d'aigua. Arxiu: XPN

 

A continuació es van visitar els torrents orientals del Tordera, indrets on es substituiran els actuals passos de vehicles per tubs i també altres indrets on s’han construït ponts de bòveda per incrementar la continuïtat natural del torrent. Aquesta acció contribueix a eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera que actualment ocupa el tritó del Montseny.

Les intervencions de millora de connectivitat consisteix en la substitució dels antics tubs de desguàs per un pont que permet donar una continuïtat natural al torrent. Durant la construcció d’aquestes estructures, s’aprofita el moviment de terres i desmuntatge de l’antiga infraestructura viària per restaurar el llit dels torrents a banda i banda de les pistes, ja que en molts casos es troba totalment col·lapsat per material de rebuig de l'antiga construcció, cosa que augmenta l'efecte barrera per a la fauna aquàtica dels torrents.

 

Nou pont de bòveda. Foto: Arxiu XPN

 

A la tarda es va vistar l’actuació de restauració de la llera del torrent on es va fer una primera feina d’excavació del material que conformava la plataforma de el camí fins a trobar la roca natural. Es van disposar material en motes de terra que contenen el vessament del propi camí i es van protegir els marges amb escullera. En una fase posterior es van consolidar els marges mitjançant estructures de bioenginyeria amb la finalitat la de subjectar i retenir la terra en els primers anys. Finalment s’ha afavorit la recuperació de bosc de ribera amb la plantació d'espècies de ribera a la zona desproveïda de vegetació, amb el seguiment i manteniment pertinent.

Al vespre es va realitzar una visita nocturna però degut a la sequera dels últims mesos i que l’època de l’any no és la idònia per fer el seguiment de tritó del Montseny, només es van trobar alguns exemplars de salamandra.

 

Dimarts 22 d’octubre

Es va realitzar una visita de camp al pla de la Calma per observar l’estat de la vegetació actual en aquesta zona on s’han recuperat les pastures. Els gestors del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny conjuntament amb els propietaris de les terres han intentant recuperar espais oberts amb cremes controlades i selectives de matollars i amb la recuperació de la ramaderia tradicional extensiva. Es van visitar dues basses, una natural i una altra en la qual s’hi ha fet una intervenció per part de la Diputació de Barcelona.

 

Bassa al pla de la Calma. Foto: Arxiu XPN

 

Centre de cria de Torreferrussa

Després, la visita va continuar al centre de cria de Torreferrussa. El tècnic especialista, va explicar el funcionament de la cria en captivitat. L'ampliació del centre de cria ha permès l’augment d’estoc d’individus criats en captivitat. El Zoo de Chester (Regne Unit) s’ha incorporat al programa de cria, avaluació genètica, teixit ossi i qualitat de l’esperma.

 

Tritó en un aquari de Torreferrussa. Foto: Arxiu XPN

 

A les 17 h de la tarda va finalitzar la jornada de treball en xarxa ens ha permès intercanviar les millors pràctiques, experiències i crear espais d’aprenentatge mutus, que a la vegada serveixen per augmentar la consciència i facilitar la participació del major nombre possible de parts interessades. Resulta una eina molt eficient per reforçar o ampliar els contactes i col·laboracions per tal de promoure la confiança i la suma de sinèrgies entre l’administració i els col·lectius locals, ja siguin residents o bé associacions o institucions vinculades al territori.

 

CookiesEU