Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Accions conservació

Progrés de les Accions C:

 70%

 

C. Accions concretes de conservació

 

C.1. Planificació ambiental i legislació: Pla de conservació del tritó del Montseny

 

Objectiu operatiu 4. Elaborar el Pla de conservació i gestió del tritó del Montseny i establir una correcta cobertura legal a nivell estatal i europeu

La finalitat d'aquesta acció és elaborar el Pla de recuperació del tritó del Montseny seguint les directrius establertes per les normatives estatal i comunitària per a les espècies en perill d'extinció.

Foto: Axiu XPN

 

C.2. Planificació ambiental i legislació: gestions per incloure el tritó del Montseny a la Directiva Hàbitats

 

Objectiu operatiu 4. Elaborar el Pla de conservació i gestió del tritó del Montseny i establir una correcta cobertura legal a nivell estatal i europeu

La finalitat d'aquesta acció és modificar l'Annex II de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres per incloure l'espècie Calotriton arnoldi, separada taxonòmicament de l'original Euproctus asper, que figura en l'annex IV d'aquesta Directiva. La fi d'aquesta acció és aconseguir un marc legal sòlid a nivell europeu que permeti desenvolupar polítiques eficaces en la conservació de l'espècie i de gestió del medi.

La Generalitat de Catalunya s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Agricultura Hàbitats per a incloure, en la major brevetat possible, l'espècie Calotriton arnoldi com espècie d'interès comunitari. Per a la conservació és necessari designar zones especials de conservació (Annex II). Hem rebut una resposta positiva per part del Ministeri en la qual es comprometen a impulsar la inclusió del Calotriton arnoldi en el llistat de referència de l'informe de l'article 17 de la Directiva d'Hàbitats. A través d'aquest informe sexenal s'informa de l'estat de conservació de les espècies de la Directiva. En el passat informe, que va cobrir el període 2007-2012, Calotriton arnoldi es va avaluar dins de la secció de la regió biogeogràfica mediterrània dins de la fitxa d'Euproctus asper.

Les llistes de referència per al pròxim informe, que cobrirà el període 2013-2018, estan encara en procés de revisió i des del MAGRAMA es pot sol·licitar la inclusió del Calotriton arnoldi, de manera que es realitzi una avaluació pròpia del seu estat de conservació, que es farà pública al 2019.

Foto: Axiu XPN

Foto: Fèlix Amat. 

 

C.3. Planificació ambiental i legislació: sistema d'informació i base de dades de biodiversitat

 

Objectiu operatiu 5. Conèixer periòdicament l'estat de conservació del tritó del Montseny i ampliar el coneixement científic i tècnic per a la seva conservació i gestió

La finalitat de l'acció és incorporar, al Sistema d'informació i base de dades del PN-RB Montseny (SIMSY), els informes elaborats i les dades científiques i tècniques adquirides en el projecte. Aquesta acció també pretén crear un aplicatiu informàtic per a l'explotació de les dades i resultats del Life, amb finalitat divulgativa, tècnica i científica, per una visualització geogràfica dinàmica. La informació de caràcter divulgatiu incorporada al SIMSY serà transferida a administracions i institucions vinculades a la conservació d'espais naturals i de la biodiversitat.

Foto: Fèlix Amat.

 

C.4. Remodelació del sistema de captació i distribució de l'aigua

 

Objectiu operatiu 2. Incrementar la qualitat hidrològica dels torrents i el seu cabal ecològic en l'àrea de distribució del tritó del Montseny

La finalitat de l'acció és actualitzar els sistemes de captació d'aigües superficials, en l'àmbit municipal, en cases aïllades i explotacions agropecuàries aïllades, per tal d'assegurar un cabal ecològic mínim durant els mesos més secs.

Foto: Daniel Guinart.

 

C.5. Fomentar l'ús sostenible i responsable de l'aigua: instal·lació del sistema de recollida d'aigua de pluja i aigües grises

 

Objectiu operatiu 2. Incrementar la qualitat hidrològica dels torrents i el seu cabal ecològic en l'àrea de distribució del tritó del Montseny

La finalitat és augmentar la capacitat d'acumulació d'aigües no provinents dels torrents. L'objectiu final és disminuir la quantitat d'aigua extreta dels torrents per proveir les cases aïllades i petits nuclis habitats de l'àmbit geogràfic del tritó del Montseny. Aquesta acció està pensada per complementar l'acció anterior de remodelar les captacions per disminuir la quantitat d'aigua extreta dels torrents, mitjançant l'aportació extra d'aigua a les masies i explotacions agroramaderes aïllades, provinents de la pluja i de l'aprofitament de les aigües grises.

Foto: Arxiu XPN.

 

C.6. Fomentar l'ús sostenible i responsable de l'aigua: implementació de filtres verds d'aigües residuals en cases aïllades

 

Objectiu operatiu 2. Incrementar la qualitat hidrològica dels torrents i el seu cabal ecològic en l'àrea de distribució del tritó del Montseny

La finalitat és millorar la qualitat de les aigües dels torrents i evitar l'abocament d'aigües residuals que puguin perjudicar les condicions mediambientals dels ambients riberencs. Per a això es necessiten implementar sistemes de depuració d'aigües a les masies aïllades o petits nuclis de cases, on el tractament terciari i de llacunes, denominats filtres verds, pot millorar significativament els nivells de qualitat, reduint els fosfats i nitrats a uns mínims que no siguin perjudicials per a la biodiversitat adaptada a aigües oligotròfiques. Aquests sistemes es basen en la creació de llacunes artificials, on la vegetació absorbeix els nutrients que concentren les aigües residuals, de manera que les aigües que surten d'aquestes llacunes tenen unes condicions fisicoquímiques més semblants a les condicions de les aigües que discorren pels torrents.

Foto: Arxiu XPN.

 

C.7. Millorar l'hàbitat de ribera: connectivitat ecològica en els torrents a través de les infraestructures viàries

 

Objectiu operatiu 3. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera que actualment ocupa el tritó del Montseny

La finalitat d'aquesta acció és la d'assegurar la connectivitat ecològica de la llera fluvial al llarg de tot el torrent on hi hagi una població de tritó del Montseny. Les intervencions que es realitzen en el marc d'aquesta actuació pretenen mantenir la comunicació viària existent en l'actualitat i les seves mesures de seguretat viària, però eliminant l'efecte barrera que produeixen moltes infraestructures actuals, en la intersecció de la carretera o pista forestal amb la llera fluvial. En general, les intervencions consistiran en la substitució dels tubs de desguàs actuals per ponts o estructures prefabricades quadrades que permetin donar una continuïtat natural als torrents i cursos d'aigua. S’aprofitarà el moviment de terres i desmuntatge de les actuals infraestructures viàries per restaurar el llit dels torrents a banda i banda de la carretera o pista, ja que en molts casos es troba totalment col·lapsat per material de rebuig de l'antiga construcció, cosa que augmenta l'efecte barrera per a la fauna aquàtica dels torrents.

Foto: Fèlix Amat.

 

C.8. Millorar l'hàbitat de ribera: hàbitats riberencs autòctons i bones pràctiques forestals

 

Objectiu operatiu 3. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera que actualment ocupa el tritó del Montseny

La finalitat és restaurar l'hàbitat riberenc en els torrents amb presència de tritó del Montseny, recuperant la seva vegetació arbòria autòctona i la seva cobertura original, així com evitant l'erosió i les aportacions de sediments als torrents d'antigues actuacions forestals. El resultat a mig termini d'aquestes intervencions permetrà restablir les condicions ambientals i ecològiques de l'hàbitat riberenc d'abans, afavorint les poblacions del tritó del Montseny i la biodiversitat associada a l'hàbitat riberenc. Aquesta acció té també una marcada finalitat demostrativa, referent a les bones pràctiques forestals dirigides a la conservació.

Foto: Lluís Martínez.

 

C.9. Cria en captivitat i repoblació del tritó del Montseny: ampliació del centre de cria de Torreferrussa

 

Objectiu operatiu 1. Assegurar la conservació genètica i ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny

La finalitat és augmentar les instal·lacions del centre de cria de Torreferrussa per poder assolir la capacitat necessària pel manteniment de la reserva genètica i l'obtenció de suficients exemplars pel reforçament de les poblacions naturals.

Actualment, el Centre de Fauna de Torreferrussa compta amb una caseta de fusta d'uns 30m2 on s'ha dut a terme el programa pilot de cria en captivitat de l'espècie des del seu inici l’any 2007. Aquestes instal·lacions no presenten la capacitat necessària per albergar el total d'exemplars que es requereix pel programa de conservació ex-situ.

Es pretenen construir unes noves instal·lacions amb una capacitat suficient per albergar un nucli de cria separat per a cadascuna de les poblacions de l'espècie existents en el medi natural. Les noves instal·lacions s'utilitzaran pel manteniment dels exemplars reproductors i els pertanyents a la reserva genètica. Les instal·lacions actuals s'utilitzaran pel creixement de les larves que es destinaran al reforç de les poblacions salvatges.

Foto: Francesc Carbonell.

 

C.10. Cria en captivitat i repoblació del tritó del Montseny: funcionament del centre de cria de Torreferrussa

 

Objectiu operatiu 1. Assegurar la conservació genètica i ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny

La finalitat és la de mantenir el programa de cria en captivitat del tritó del Montseny, dut a terme al centre de cria de Torreferrussa.

Foto: Fèlix Amat.

 

C.11. Cria en captivitat i repoblació del tritó del Montseny: ampliar i millorar el centre de cria del Parc Zoològic de Barcelona

 

Objectiu operatiu 1. Assegurar la conservació genètica i ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny

La finalitat d'aquesta acció és ampliar els actuals aquaris de cria i manteniment del tritó del Montseny per duplicar la producció d'exemplars de les poblacions orientals. Al recinte del Parc Zoològic de Barcelona, actualment hi ha una àrea de cria pel tritó del Montseny amb 3 bateries d'aquaris per a adults amb un total de 9 aquaris, 3 d'ells destinats a les parelles reproductores (el nombre màxim de bateries és de 140 exemplars). Existeixen 2 bateries d'aquaris per a larves (6 aquaris en total). Per mostrar aquest amfibi endèmic del Montseny als visitants, hi ha un gran terrari naturalitzat recreant l'hàbitat natural de l'espècie (durant l'execució del projecte es mantindrà actiu i es millorarà: tecnologies noves -A3-).

Foto: Fèlix Amat.

 

C.12. Cria en captivitat i repoblació del tritó del Montseny: funcionament del programa cria al Zoo de Barcelona

 

Objectiu operatiu 1. Assegurar la conservació genètica i ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny

La finalitat de l'acció és aconseguir un nombre de cries de tritó del Montseny suficient que permeti realitzar la repoblació de les poblacions orientals en nous torrents que presentin unes condicions de l'hàbitat òptimes per a l'espècie i així poder ampliar l'àrea de distribució limitada actualment als 3 torrents on hi ha el tritó del Montseny en l'àmbit oriental.

Una altra finalitat d’aquesta l'acció és el manteniment de la reserva genètica de les poblacions orientals d'aquesta espècie en estat crític de conservació i aplicar un programa de cria que asseguri la màxima variabilitat genètica de les generacions que es van produint en el centre.

Foto: Fèlix Amat.

 

C.13. Cria en captivitat i repoblació del tritó del Montseny: ampliació del centre de cria de Pont de Suert

 

Objectiu operatiu 1. Assegurar la conservació genètica i ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny

La finalitat és augmentar les instal·lacions del centre de cria de Pont de Suert per poder assolir la capacitat necessària que permeti el manteniment de la reserva genètica de les actuals poblacions occidentals del tritó del Montseny i l'obtenció de suficients exemplars per a l'ampliació de l'àrea de distribució geogràfica del sector occidental del riu Tordera.

Actualment el Centre de Fauna del Pont de Suert compta amb una caseta d'obra d'uns 30m2 on es mantenen, des de l'any 2014, alguns exemplars de manera experimental i per adquirir experiència en l'espècie. Aquestes instal·lacions no presenten la capacitat necessària per albergar el total d'exemplars que es requereix pel programa de conservació ex-situ. Per això, es pretén construir unes noves instal·lacions amb capacitat suficient per a albergar un nucli de cria per a exemplars de la població occidental. Les noves instal·lacions s'utilitzaran pel manteniment dels exemplars reproductors i els pertanyents a la reserva genètica. Les instal·lacions actuals s'utilitzaran pel creixement de les larves, que es destinaran al reforç de les poblacions salvatges.

Foto: Fèlix Amat.

 

C.14. Cria en captivitat i repoblació del tritó del Montseny: funcionament del centre de cria de Pont de Suert

 

Objectiu operatiu 1. Assegurar la conservació genètica i ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny

La finalitat és la de mantenir el programa de cria en captivitat del tritó del Montseny, dut a terme al centre de cria de Pont de Suert.

Foto: Daniel Guinart.

 

C.15. Introducció del tritó del Montseny i expansió de la seva àrea de distribució

 

Objectiu operatiu 1. Assegurar la conservació genètica i ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny

 La finalitat és crear i consolidar noves poblacions, per augmentar l'àrea de distribució del tritó del Montseny a partir de larves procedents dels 3 centres de cria.

Hàbitat del tritó. Foto: Daniel Guinart.

 

Seguiment de les poblacions de tritó. Foto: Daniel Fernández.

CookiesEU

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació