Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Accions Seguiment

Progrés de les Accions D:

 90%

 

D. Seguiment de l'impacte de les accions del projecte

 

D.1 Monitorització de les accions de conservació: seguiment tècnic de les accions per a un ús sostenible i responsable de l'aigua i de millores de l'hàbitat

 

Objectiu operatiu 2. Incrementar la qualitat hidrològica dels torrents i el seu cabal ecològic en la seva àrea de distribució

Objectiu operatiu 3. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera que actualment ocupa

Durant l'execució de les accions programades per millorar l'ús de l'aigua i l'hàbitat de ribera, es realitzarà un seguiment, setmanal o diari depenent del tipus d'acció, per part de tècnics del PN-RB Montseny per tal de dirigir les obres i confirmar que segueixen el projecte executiu i que es realitzen de manera correcta.

Un cop finalitzades les obres, es mantindrà un seguiment de l'obra per comprovar el seu correcte funcionament i proposar mesures correctores en el cas que es detecti algun problema de funcionament o es pugui millorar la seva efectivitat.

Foto: Arxiu XPN.

 

D.2. Seguiment de les poblacions de tritó del Montseny: seguiment de les poblacions del tritó (naturals i reintroduïdes)

 

Objectiu operatiu 5. Conèixer periòdicament l'estat de conservació del tritó del Montseny i ampliar el coneixement científic i tècnic per a la seva conservació i gestió

La finalitat és avaluar si les accions destinades a eliminar els impactes negatius sobre els hàbitats han resultat efectives. Això vol dir que aquests impactes han estat adequadament neutralitzats o atenuats, havent-se restaurat unes condicions ambientals que han conduït a una millora de l'estat de les poblacions de tritó del Montseny en els llocs afectats.

Foto: Daniel Guinart.

 

D.3. Seguiment de les poblacions de tritó del Montseny: vigilància de malalties infeccioses en amfibis del PN-RB Montseny

 

Objectiu operatiu 5. Conèixer periòdicament l'estat de conservació del tritó del Montseny i ampliar el coneixement científic i tècnic per a la seva conservació i gestió

La finalitat d'aquesta acció és comprovar el bon estat sanitari de les poblacions salvatges d'amfibis per tal d'assegurar-se l'absència de determinades malalties infeccioses que podrien causar l'extinció del tritó del Montseny. La principal espècie estudiada serà el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), tot i que es prenguin algunes mostres d'amfibis que comparteixen el seu hàbitat, com la salamandra (Salamandra salamandra) i gripau comú (Bufo bufo).

Les mostres preses serviran per a la detecció primerenca d'agents infecciosos: Batrachochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium salamandrivorans i Ranavirus. En el cas que es detectés algun episodi de mortalitat de qualsevol espècie d'amfibi, al P.N.-RB Montseny, es realitzaria un estudi específic per determinar la causa i/o l'agent patogen causant.

Foto: Fèlix Amat.

 

D.4. Seguiment de les poblacions de tritó del Montseny: mostreig de malalties infeccioses prèvies a l'alliberament d'exemplars de tritó del Montseny

 

Objectiu operatiu 5. Conèixer periòdicament l'estat de conservació del tritó del Montseny i ampliar el coneixement científic i tècnic per a la seva conservació i gestió

La finalitat de l'acció és garantir que els exemplars criats en els centres de cria de Torreferrussa, del Pont de Suert i del Zoològic de Barcelona, ​​i que han de ser alliberats al PN-RB Montseny, estan lliures dels principals agents infecciosos: Batrachochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium salamandrivorans i Ranavirus.

Foto: Arxiu XPN.

 

D.5. Seguiment de les variables ambientals i de l'impacte de les accions: seguiment hidrològic qualitatiu i quantitatiu

 

Objectiu operatiu 5. Conèixer periòdicament l'estat de conservació del tritó del Montseny i ampliar el coneixement científic i tècnic per a la seva conservació i gestió

La finalitat és tenir una sèrie temporal de dades hidrològiques qualitatives i quantitatives, de manera periòdica i estandarditzada, creant una xarxa d'estacions LTER per obtenir dades periòdiques sobre el volum d'aigua que circula pels torrents de l'àrea de distribució del tritó del Montseny, del nivell de l'aigua subterrània de la conca alta del riu Tordera, així com per tenir dades de variables fisicoquímiques de l'aigua en aquests torrents. Aquesta xarxa de seguiment hidrològic es mantindrà un cop finalitzat el Life, per consolidar-la com una estació LTER, que s'estendrà a tot l'àmbit del PN-RB Montseny.

Foto: Joan Comellas.

 

D.6. Seguiment de les variables ambientals i de l'impacte de les accions: seguiment de l'impacte biològic de les intervencions en l'hàbitat riberenc

 

Objectiu operatiu 5. Conèixer periòdicament l'estat de conservació del tritó del Montseny i ampliar el coneixement científic i tècnic per a la seva conservació i gestió

Valorar l'impacte biològic de les intervencions executades en els ambients riberencs i reòfils de l'àrea de distribució del tritó del Montseny, establint estacions LTER (Long Term Ecological Research). Per a això s'obtindran abiòtics i biòtics.

- Dades abiòtiques: dades meteorològiques (temperatura, pluviometria, humitat relativa, radiació solar) de manera periòdica i estandarditzada, en ambients reòfils i el seu hàbitat riberenc.

- Dades biòtiques: variables diverses per obtenir els índexs biològics: l'índex IPS d'algues diatomees, l'índex IBMWPC de comunitats de macro invertebrats, l'índex IBICAT de comunitat de peixos, l'índex QBR i IHF de vegetació de ribera, així com índexs per amfibis.

Foto: Joan Comellas.

 

D.7. Seguiment de les variables ambientals i de l'impacte de les accions: impacte socioeconòmic del projecte Life Tritó Montseny

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

La finalitat de l'acció és avaluar l'impacte econòmic i social del projecte en l'àmbit dels municipis del PN-RBM. Tot i que l'objectiu principal del Life Tritó Montseny és beneficiar una espècie d'amfibi, les accions que es preveuen tindran presumiblement repercussions directes i indirectes sobre els residents i usuaris del PN-RB Montseny.

És molt interessant valorar aquestes repercussions, tant econòmiques com socials, per tal de conèixer la incidència, positiva o negativa, que es deriven de millorar l'estat de conservació d'un amfibi i el seu hàbitat. La incidència d'accions, com el foment de l'ús sostenible i responsables de l'aigua, amb tota seguretat tindran algun efecte directe sobre els residents de la zona intervinguda i valorar-ho objectivament és imprescindible per tal d’incorporar a la societat civil en futurs projectes de conservació de la biodiversitat.

Foto: Arxiu XPN.

CookiesEU