LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local, que dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments i coordina serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal. Entre les seves estratègies claus, hi ha la protecció del medi ambient i la gestió sostenible del territori. La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, formada per 12 espais naturals protegits, garanteixen l'equilibri ambiental i de gestió del territori a 100 municipis, cobrint una superfície de 102.587 hectàrees i representa el 22% de l'àrea metropolitana on viu el 70% de la població de Catalunya.

La Diputació de Barcelona, junt amb la Diputació de Girona, gestionen el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB Montseny), que està constituït per un  mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus. La seva biodiversitat extraordinària i l’empremta cultural que l’home ha deixat des de la presència dels ibers (S. IV aC.), justifiquen la seva primera protecció el 1928 i les posteriors en l’etapa democràtica (Pla especial urbanístic, Parc natural, Reserva de la biosfera, PEIN, Directiva Hàbitats). El PN-RB Montseny, des de la seva creació el 1977, ha consolidat un equip gestor i un pressupost que ha permès una gestió activa, resumida en les memòries anuals de gestió (https://parcs.diba.cat/web/montseny/memories-de-gestio).

Foto: Daniel Guinart.