Slider 2

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Accions Gestió

Progrés de les Accions F:

 90%

 

F. Gestió del projecte

 

F.1.Gestió i coordinació tècnica del projecte

 

La finalitat és assegurar que el projecte compleixi els seus objectius administratius i econòmics en els terminis programats, mitjançant el seguiment del progrés del projecte, dels lliurables i la coordinació de tots els membres que hi participen. La finalitat és la gestió tècnica, administrativa i financera del projecte, així com la coordinació d'aquests aspectes entre els diferents socis.

Més informació sobre la gestió del Projecte

Imatge gràfica projecte Life Tritó Montseny. 

 

F.2. Seguiment del programa de cria

 

Objectiu:

Totes les actuacions del programa de cria ex situ del tritó del Montseny tenen com a principal finalitat la conservació a llarg termini de la diversitat genètica i biològica de l'espècie. Per això, l'objectiu d'aquesta acció és coordinar els tres centres de cria per tal d'assegurar l'aplicació dels mateixos protocols, de promoure l'intercanvi d'experiències i millores, i vetllar pel manteniment dels objectius comuns. El primer és el de mantenir la variabilitat genètica de la reserva genètica de les dues poblacions silvestres de tritó del Montseny. El segon és el d'obtenir un elevat nombre d'exemplars per alliberar al medi natural i ampliar la seva àrea de distribució al PN-RB Montseny.

El programa de cria de l'espècie s'ha dissenyat amb l'objectiu de mantenir un programa independent per a cada un dels dos nuclis descrits en la població salvatge, l'oriental i l'occidental. El centre de cria de Torreferrussa serà el centre de referència i mantindrà exemplars de les dues poblacions, mentre que el centre de Pont de Suert mantindrà exemplars de la població occidental i el Zoo de Barcelona de la població oriental.

Tot i així, hi ha d'haver una coordinació en la gestió dels tres centres, que han d'actuar conjuntament per a la conservació de la variabilitat genètica de la població captiva. Els aparellaments i l'intercanvi d'exemplars entre els centres han d'afavorir aquesta variabilitat genètica i per aquest motiu és de vital importància la gestió d'un Studbook per a cadascuna de les poblacions dins dels programes de cria.

Foto: Francesc Carbonell.

 

F.3.Seguimient tècnic del progrés del projecte: comitè d'experts

 

Objectiu:

La finalitat d'aquesta acció és disposar d'un fòrum tècnic de debat i intercanvi d'opinions sobre aspectes tècnics i científics de les accions previstes en el Life Tritó Montseny, amb la finalitat d'assessorar als responsables del Life Tritó Montseny i als diversos tècnics responsables de les accions del projecte, així com assegurar l'excel·lència i rellevància del projecte.

Es preveu la creació d'un comitè d'experts externs (Advisory Board) que col·laboressin amb els diferents tècnics responsables de les diverses accions previstes en el Life Tritó Montseny. La seva funció bàsica serà la de proposar actuacions dins del seu àmbit de coneixement i respondre a les consultes fetes pels socis en les reunions del comitè.

Foto: Arxiu XPN.

 

F.4. Auditoria del progrés del projecte i els resultats finals

 

Un auditor independent designat pel beneficiari coordinador DIBA, verificarà el respecte de les normes de la legislació nacional i de comptabilitat, i certificarà que totes les despeses incorregudes respectin les Disposicions comunes del LIFE +. En aplicació de l'article 31 de les Disposicions comunes pels projectes de més de 325.000 € de contribució comunitària, s'ha de contractar un auditor extern, segons el que preveuen els punts següents.

Foto: Arxiu XPN.

 

F.5. After Life Pla

 

Objectiu:

L'objectiu del pla d'acció un cop finalitzat el Life Tritó Montseny és planificar com es continuaran i es desenvoluparan les accions iniciades amb el projecte LIFE un cop finalitzat el projecte i com es preveu executar a llarg termini el Pla de conservació del tritó del Montseny.

Foto: Fèlix Amat.

CookiesEU