Slider 4

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Accions Sensibilització

Progrés de les Accions E:

 100%

 

E. Sensibilització del públic i difusió dels resultats

 

E.1. Informació ambiental en l'àmbit local i visitants: estratègia i relació amb els mitjans de comunicació

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, la seva biodiversitat i en concret del tritó el Montseny

La finalitat de l'acció és confeccionar una estratègia de comunicació que defineixi els missatges que es volen divulgar, les diferents tipologies de receptors de la informació i els mitjans que puguin ser més eficients per fer arribar la informació. L'estratègia de comunicació ha de relacionar i interconnectar les notícies divulgades a la premsa, els continguts en blogs i webs, la informació en xarxes socials i en el material divulgatiu (analògic i multimèdia) que es generi en el marc del Life Montseny.

Per establir una bona estratègia s'elaborarà un Pla de comunicació i es planificarà l'elaboració de continguts i la seva divulgació. Aquest Pla de comunicació també ha d'establir els mecanismes per facilitar la identificació visual del projecte des del principi i proporcionar una plataforma en línia on tots els interessats puguin seguir i consultar els avenços del projecte.

 

E.2. Informació ambiental en l'àmbit local i visitants: elaboració de la imatge corporativa

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

La finalitat d'aquesta acció és crear una marca pròpia per al projecte que acompanyi les imatges corporatives de la UE i els socis del projecte.

La finalitat de disposar d'una imatge del Life Montseny és:

- Donar visibilitat a la Unió Europea i als socis del projecte, com a institucions que posen mitjans per a la conservació del tritó del Montseny i de la biodiversitat en general.

- Visualitzar la coordinació de diverses accions vinculades a una espècie endèmica i l'objectiu comú de conservar els boscos de ribera.

- Homogeneïtzar les diferents accions per a la conscienciació pública i difusió dels resultats del projecte.

- Configurar l'oferta de serveis, de xarxes i de productes per tal de fer més clars els missatges i comunicar la dimensió global del projecte.

Imatge gràfica Life Tritó Montseny.

 

E.3. Informació ambiental en l'àmbit local i visitants: lloc web "Life Tritó Montseny"

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

La creació d'un lloc web específic del projecte serà un dels principals elements de difusió i una eina important del treball tècnic i administratiu del Life Tritó Montseny.

El lloc web tindrà una part pública i una altra privada.

La part privada s'utilitzarà per intercanviar informació entre els socis del projecte i per compartir documents i informes. La part interna donarà suport a discussions en línia sobre temes específics, així com per fer un seguiment del progrés del projecte i per a la preparació d'informes. Serà una de les eines més utilitzades i importants de les que disposaran els tècnics i personal que treballa al Life Montseny, ja que serà on hi haurà informació general de les diverses accions del projecte i també serà un mitjà de transferència interna d'informació i documents digitals.

La part pública del lloc web s'utilitzarà per difondre la informació del projecte. Aquesta part pública enllaçarà amb els lloc web de cada un dels socis, així com altres webs rellevants de projectes europeus. El web públic també s'utilitzarà per anunciar esdeveniments relacionats amb el programa. El lloc web estarà relacionat amb les xarxes socials del LIFE Montseny, on es podrà consultar tant l'evolució del projecte com dipositar els continguts de totes les accions que es vagin desenvolupant.

Pàgina web del projecte.

 

E.4. Informació ambiental en l'àmbit local i visitants: xarxes socials

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

Les xarxes socials s'han convertit en el mitjà més ràpid de difusió de la informació, alhora que estableixen llaços de fidelització del públic interessat amb el projecte. Les xarxes socials que es potenciaran al Life Tritó Montseny seran principalment Facebook, Twitter i YouTube. En totes aquestes xarxes socials es crearan pàgines o canals específics del projecte Life Tritó Montseny

Xarxes socials.

 

E.5. Informació ambiental en l’àmbit local i visitants: material promocional del Life Tritó Montseny

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

El material promocional del projecte dirigit al públic en general es basarà especialment en l'elaboració i edició de fullets informatius, un vídeo curt per explicar i promocionar el projecte, així com de panells informatius. A més, s'elaborarà material més específic, dirigit al col·lectiu de professors i escolars, que s'incorporarà als programes educatius ja existents al PN-RB Montseny i al Zoo de Barcelona.

Fullet informatiu. 

 

Plafó informatiu.

 
 

 

E.6. Informació ambiental en l'àmbit local i visitants: treball en xarxa (networking)

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

El treball en xarxa té la finalitat d'ampliar els contactes i col·laboracions amb entitats de l'àmbit públic i/o privat que participin en projectes similars o afins al projecte Life Tritó Montseny. El treball en xarxa implicarà posicionar el Life Tritó Montseny en associacions estratègiques o grups de treball dinàmics, de l'àmbit local, regional, nacional i europeu, amb objectius vinculats o relacionats amb la gestió i conservació d'amfibis, dels hàbitats riberencs i de la biodiversitat en general; per tal de difondre els resultats del Life Tritó Montseny, trobar resposta a problemàtiques sorgides i aportar noves experiències que s'executin al llarg del projecte.

Durant l'execució del Life, es fomentarà la creació de xarxes amb altres projectes amb objectius similars i es propiciaran les activitats d'intercanvi d'informació i experiències. Es considera que el desenvolupament d'aquesta acció no implicarà més costos; en el cas que això passés, seran assumits pel soci coordinador DIBA, i/o amb personal tècnic de la DIBA.

Imatge gràfica Life Montserrat i Life Clinomics.

 

E.7. Informació ambiental en l'àmbit local i visitants: Layman's report

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

Els informes divulgatius generats en el marc del Life Tritó Montseny ens permetran disposar de documents que expliquin els objectius, les accions i els resultats del projecte (de manera senzilla per als profans en la matèria), per difondre les accions que s'han realitzat i els resultats que s'han obtingut. Tot això a fi de difondre els valors de conservació de la natura en general del projecte, d'explicar i justificar el seu finançament amb fons públics i, també amb la finalitat de sumar sinergies i activistes en la causa de la conservació dels hàbitats de ribera, en una primera instància del PN-RB Montseny, però en definitiva en tot l'àmbit mediterrani.

Foto: Daniel Guinart.

 

E.8. Educació ambiental local: exposició "El tritó del Montseny i l'hàbitat riberenc"

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

Disseny i confecció d'una exposició divulgativa que tindrà un caràcter itinerant i per tant temporal. En aquesta exposició es presentaran, de forma didàctica i entenedora pel públic general, diversos aspectes relacionats amb el tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera, com són la història del seu descobriment i les diferents poblacions que es coneixen, la biologia de l'espècie i el seu hàbitat, les principals amenaces i impactes que se'n deriven, els antecedents de la recerca i gestió, els objectius i accions del projecte Life Tritó Montseny, així com la relació de bones pràctiques que afavoreixen la seva conservació i la del seu hàbitat.

L'exposició està formada per vuit plafons explicatius.

 

E.9. Educació ambiental local: campanya d'educació i sensibilització: documental "El tritó del Montseny"

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

Com a part de la campanya d'educació i sensibilització, aquesta acció té com a objectiu la realització d'un documental sobre el tritó del Montseny. La línia argumental principal serà l'ecologia del tritó del Montseny i la importància dels hàbitats riberencs per a la conservació d'aquesta espècie. El documental abordarà la problemàtica de la seva conservació, exposant les principals amenaces. També il·lustrarà les activitats que es realitzen en el marc del projecte Life Tritó Montseny per millorar el seu estat de conservació.

El documental serà un element dinàmic, que evolucionarà a mesura que avanci el projecte Life Tritó Montseny.

S'editaran i publicaran fragments de curta durada al llarg del projecte que, en l'última fase, seran seleccionats i integrats en una versió final.

Foto: Lluís Martínez.

 

E.10. Educació ambiental local: programa educatiu en l'àmbit del PN-RB del Montseny

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

Reforçar el programa educatiu del PN-RB Montseny "El Montseny a l'escola" amb materials de suport sobre el tritó del Montseny per la comunitat educativa. En concret, es dissenyaran i elaboraran materials destinats al cicle mitjà de primària, corresponent a la unitat "El Montseny i l'aigua", en la qual els alumnes coneixen el tritó del Montseny i els problemes i conflictes associats al cicle de l'aigua. Algunes de les accions desenvolupades en el marc del Life Tritó Montseny aportaran informació interessant per mostrar, els resultats de la gestió de l'aigua sobre els ecosistemes riberencs, l'evolució de poblacions del tritó, les bones pràctiques, etc.

Programa educatiu del PN-RB Montseny.

 

E.11. Educació ambiental local: programa educatiu del Zoo de Barcelona

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

Programa d'activitats educatives per donar a conèixer l'espècie, la seva biologia i hàbitat, la seva problemàtica i els èxits obtinguts per mantenir la seva supervivència.

Imatge gràfica del Zoo de Barcelona.

 

E.12. Programa de formació i sensibilització de bones pràctiques forestals en l'hàbitat riberenc

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

La finalitat d'aquesta acció és instruir al personal del parc, propietaris forestals i empreses vinculades, sobre els beneficis ambientals de l'aplicació de les bones pràctiques forestals, així com debatre els avantatges i inconvenients per a la seva implementació.

Es realitzaran jornades amb la finalitat de consensuar pràctiques forestals que afavoreixin una explotació sostenible que sigui plenament compatible amb la conservació de la biodiversitat. Les conclusions d'aquestes jornades participatives seran la base per a la redacció d'un manual de bones pràctiques per a l'ús dels recursos naturals dels hàbitats riberencs.

Foto: Arxiu XPN.

 

E.13. Jornades tècnic-científiques de difusió del Life Tritó Montseny

 

Objectiu operatiu 6. Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

La finalitat de l'acció és participar activament en tallers de formació tècnic-científiques, en jornades i en congressos de caràcter nacional i internacional, per explicar el projecte Life Tritó Montseny i la gestió per a la conservació del tritó del Montseny. A nivell local s'organitzaren jornades locals sobre les accions executades i una conferència final del Life Tritó Montseny, sobre les accions realitzades per millorar l'estat de conservació del Tritó del Montseny.

Durant el primer trimestre de 2017, s'han planificat i s'han iniciat les jornades tècnic-científiques de difusió del projecte. Fes clic aquí per consultar el Calendari de jornades tècniques i científiques del projecte Life Tritó Montseny (aquest caldendari s'anirà actualitzant al llarg de la durada del projecte).

Foto: Arxiu XPN.

CookiesEU